Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen CSC:

Dhr. Enne Bouma
tel. 0513 415875

Mevr. Fokkelien Brattinga
tel. 0513 417605

 

Regeling vertrouwensperso(o)n(en)  CSC Joure

Het bestuur van de Chr. Sportvereniging CSC wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpverleningsinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer. De vertrouwenspersoon handelt met betrekking tot de handhaving van de vertrouwelijkheid volgens een binnen CSC vastgelegd protocol. In dit protocol is vastgelegd wanneer en op welke wijze de vertrouwelijkheid van de melding mogelijk wordt doorbroken;
  • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: – seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.

  • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
  • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met het bestuur en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij dit in een hem voorgelegde zaak nodig acht.

Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks, uiterlijk op 30 september het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur.