De Club van 100!

DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER!

 

Doelstelling

1. De Club van 100 bestaat uit een groep van mensen, die CSC Joure een warm hart toedraagt.

2. De Club van 100 tracht de vereniging te steunen door middel van bijdragen of volledige financiering van voor de vereniging aan te schaffen tastbare duurzame goederen of activiteiten en in het algemeen om de club in stand te houden. Goederen worden eigendom van de vereniging.

3. De Club van 100 probeert zaken te ondersteunen, waarmee CSC Joure in haar geheel (en daardoor zoveel mogelijk leden van CSC Joure) gediend is.

 

Lidmaatschap

1. De Club van 100 bestaat uit leden, die a-priori geen lid van CSC Joure behoeven te zijn. In principe kan elke volwassene lid van de Club van 100 zijn.

2. Een lid kan ook worden gevormd uit meerdere personen (familie, team) die gezamenlijk één stem vertegenwoordigen binnen de Club van 100. Een team of familie kan uit maximaal 4 personen bestaan.

3. De Club van 100 kan uit een onbeperkt aantal leden bestaan. Gestreefd wordt naar een ledenbestand van minimaal 100 leden.

4. De leden kunnen zich op grond van hun lidmaatschap van de Club van 100 geen bijzondere rechten toedichten, welke betrekking hebben op het bestuur van CSC Joure.

5. Het is een doorlopend lidmaatschap. Men dient zelf tijdig op te zeggen, vóór 1 januari van het nieuwe jaar.

6. Per kalenderjaar worden de namen van de leden van de Club van 100 (indien het lid daar geen bezwaar tegen heeft) vermeld op de website en (indien mogelijk) op een publicatiebord in de faciliteit van de vereniging.

 

Financiën

1. De penningmeester van de vereniging CSC Joure beheert de contributie van de Club van 100.

2. Elk lid is verplicht per jaar de minimum contributie te voldoen binnen de gestelde termijn.

3. De hoogte van de minimum contributie staat vast en bedraagt per jaar € 50,-

4. De contributie dient voor 1 januari van het nieuwe jaar bij de penningmeester te zijn voldaan. Doormiddel van een factuur die u krijgt toegezonden, kunt u de contributie overmaken op het daarvoor aangegeven banknummer van CSC Joure.

 

Tegenprestatie

1. Leden van de Club van 100 worden – indien gewenst – vermeld op de website van de vereniging en (indien mogelijk) op een publicatiebord in de faciliteit van de vereniging.

2. Leden van de Club van 100 ontvangen ieder jaar een nieuwsbrief waarin men op de hoogte wordt gesteld hoe de sponsoring is ingezet.